REGULAMIN KONKURSU „#SummerShopTHxANSWEAR”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „#SummerShopTHxANSWEAR” (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest ANSWEAR.COM S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 892.202,75 zł. Wpłaconym w całości, (dalej jako: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w okresie od dnia 23.06.2023 od godz. 11.00  do dnia 24.06.2023 do godz. 20.30
 5. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem serwisu Instagram.
 6. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
 1. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
 2. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
 3. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 4. posiadają swój profil w serwisie Instagram,
 5. spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 1. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zamieścić zdjęcie wykonane na tle ścianki graffiti znajdującej się w strefie TOMMY HILFIGER x ANSWEAR w Krakowie przy Tauron Arena (zwane dalej jako „Praca konkursowa”).
 2. Warunkiem do wzięcia udziału w Konkursie jest:
 1. zaobserwowanie profilu organizatora Answear.com - Answear.com - PL account (@answear), @tommyhilfieger oraz @plannerki_ na portalu Instagram z tym zastrzeżeniem, że warunek nie dotyczy tych Uczestników, którzy obserwują już wymienione wcześniej profile, a w sytuacji w której Uczestnik obserwuje którykolwiek ze wskazanych profili, konieczne jest zaobserwowanie pozostałych dwóch profilów;
 2. publikacja musi mieć miejsce w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, tj. od dnia 23.06.2023 r. od godz.11.00 do dnia 24.06.2023 do godz. 20.30. W Konkursie nie będą brane pod uwagę zdjęcia, które opublikowane zostały poza okresem przyjmowania zgłoszeń konkursowych. W Pracy Konkursowej należy zamieścić, w opisie: #SummerShopTHxANSWEAR
 1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko raz.
 2. Prace Konkursowe ocenia Komisja Konkursowa w składzie wyłonionym przez Organizatora (dalej również: „Komisja Konkursowa”).
 3. Komisja Konkursowa podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności wyłania Laureatów i decyduje o przyznaniu Nagród.
 4. Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej w serwisie Instagram oraz jej opisanie w sposób określony w § 3 ust. 3 powyżej Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
 2. Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w sposób określony niniejszym Regulaminem,
 3. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
 1. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści          sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Z chwilą zgłoszenia konkursowego w serwisie Instagram, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej w dniu 30.07.2023 roku.
 2. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda w postaci karty podarunkowej o wartości 2000 złotych, do wykorzystania na produkty marki TOMMY HILIFIGER w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: www.answear.com (zwane dalej jako „Nagroda”).
 3. Osoba, która otrzyma nagrodę w Konkursie, zwana będzie dalej Laureatem.
 4. Obok nagrody, Organizator przyzna Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% nagrody. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody Głównej, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, Laureat Konkursu nieposiadający miejsca zamieszkania na terenie Polski dla celów podatkowych, są zobowiązani do samodzielnego zweryfikowania i wypełnienia obowiązków podatkowych w kraju swojej rezydencji podatkowej wynikających z wygranej w Konkursie.
 6. Organizator poinformuje Laureata o wygranej w Konkursie za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail do wysyłki Nagrody oraz dane do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
 7. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 8. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 9. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 10. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana do Laureata za pośrednictwem maila, na adres podany przez Laureata.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę własność egzemplarza Pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
 2. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej - publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 3. udostępnianie Pracy konkursowej w sieci Internet, w tym w szczególności na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin), TIK-TOKu sklepu internetowego Answear prowadzonego w domenach www.answear.com / hu / bg /ro / ua / sk / cz / gr / hr /cy/si
 4. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
 5. modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,
 6. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej,
 7. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
 8. umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki.
 1. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 2. Laureat zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.
 3. Organizator i Laureat potwierdzą w umowie zawartej na piśmie przejście autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej w zamian za Nagrodę. Umowa zawierać będzie w szczególności: pola eksploatacji,  upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej oraz upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej.

 § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod następującym adresem https://answear.com/a/regulamin-konkursu-summershopthxanswear a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w poście konkursowym w serwisie Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
 6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU #SummerShopTHxANSWEAR

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu „#SummerShopTHxANSWEAR” (dalej: „Konkurs”) jest Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, kapitał zakładowy 892.202,75 zł, wpłacony w całości” („Administrator”). Kontakt z administratorem: iod@answear.com lub pocztą tradycyjną na adres: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wybrania zwycięskich Prac Konkursowych, przyznania nagród, rozliczenia Konkursu oraz zapłaty podatku od nagród przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu konkursu zgodnie z regulaminem, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami oraz wypełnienie prawnych obowiązków Administratora związanych z rozliczeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnicy mają prawo: dostępu i aktualizacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania usunięcia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w czasie realizacji Konkursu oraz w okresie przedawnienia roszczeń wzajemnych Uczestnika i Administratora z tytułu przeprowadzenia Konkursu. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.