Regulamin usługi pakowania

Regulamin świadczenia usługi „Pakowania na prezent”  dla klientów sklepu Answear.com

§ 1
DEFINICJE POJĘĆ

 1. Usługodawca - ANSWEAR SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Krakowie, przy Alei Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816066, posiadająca NIP: 6793080390 o kapitale zakładowym 949.057,75 zł.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony w domenie www.answear.com, którego właścicielem jest Usługodawca. 
 3. Usługa – usługa dostępna dla produktów zakupionych w Sklepie, polegająca na pakowaniu tych produktów w torby prezentowe;
 4. Klient – klient Sklepu, który korzysta z Usługi;

 

§ 2
USŁUGA PAKOWANIA NA PREZENT

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Z Usługi można skorzystać wyłącznie w stosunku do produktów zakupionych w Sklepie, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z Usługi jest możliwe poprzez zaznaczenia przycisku „Zapakuj na prezent” do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów i Zapłać”.
 3. Usługa obejmuje wszystkie produkty zakupione w ramach danego zamówienia. Produkty zakupione w Sklepie co do których Klient skorzystał z Usługi będą pakowane w kartonowe pudełka.
 4. Zapakowanie jedynie części zamówienia w kartonowe pudełko jest możliwe na prośbę Klienta umieszczoną w polu „Uwagi” do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamów i Zapłać”.
 5. W przypadku zamówienia ponadgabarytowego tj. nie mieszczącego się w największym dostępnym kartonowym pudełku zamówienie zostanie spakowane do kilku pudełek.
 6. Usługa polega na zapakowaniu kartonowych pudełek zawierających produkty zakupione w Sklepie w wybraną przez Usługodawcę torbę prezentową.
 7. Cena Usługi pakowania na prezent jest taka sama niezależnie od wielkości zamówienia.
 8. Wynagrodzenie za Usługę zostanie zapłacone łącznie z zapłatą ceny za produkty zamówione w Sklepie, których dotyczy Usługa.   
 9. Klientowi po wyrażeniu przez niego zgody na wykonanie Usługi nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do Usługi pakowania na prezent, w sytuacji w której Usługodawca wykonał w pełni usługę tj. Usługodawca wykonał czynności wskazane w ust. 4 powyżej oraz przekazał przesyłkę przewoźnikowi.   

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://answear.com/a/regulamin-uslugi-pakowania
 3. Usługodawca może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu w następujących wypadkach:
  - zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;
  - zmiana sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, podniesieniem jakości świadczonych usług;
  - zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług;
  - zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu Answear.com, jeżeli ma to wpływ na Usługę pakowania na prezent;
   
 4. Zmiana Regulaminu będzie miała skutek wobec Usług pakowania na prezent zamówionych po dokonaniu zmiany. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie https://answear.com/a/regulamin-uslugi-pakowania. Do Usług pakowania na prezent zamówionych przez dokonaniem zmiany zastosowania będą mieć postanowienia Regulaminu przed zmianą.