Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU "BITWA STYLISTÓW – KONKURS DLA FANÓW ANSWEAR"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „BITWA STYLISTÓW – KONKURS DLA FANÓW ANSWEAR”, zwanym dalej „Konkursem”. 
  1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest sklep internetowy ANSWEAR.com, którego właścicielem jest  Wearco SA z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 733.550,00 zł.
  1.3. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://bitwa2018.answear.com (dalej „Strona”).
  Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach” (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117.w raz z późniejszymi zmianami).
  1.4. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 22.10.2018 r. do 3.12.2018 r. do godz. 12.00 na terenie Polski.
  1.5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu prowadzenia Konkursu, rozliczenia Konkursu i przekazania nagród oraz w celach marketingowych, o ile Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
  1.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 2. UDZIAŁ W KONKURSIE:
  2.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat  (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.
  2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
  2.3.Organizator zastrzega sobie prawo pokazywania na stronie konkursowej tylko wybranych Prac zgłoszonych do konkursu.
 3. ZASADY KONKURSU
  3.1.Zadaniem Uczestnika jest stworzenie estetycznej kompozycji będącej kolażem lub moodboardem (dalej: „Praca”) z wykorzystaniem minimum jednego produktu z kolekcji Battle of the Stylists 2018/2019 oraz min. dwóch ubrań, dodatków lub obuwia zamieszczonych na Stronie konkursowej.
  3.2. Uczestnik jest zobowiązany przesłać Pracę za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie oraz udzielić odpowiedzi jaką stolicą mody inspirowana jest Praca.
  3.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól formularza zgłoszeniowego na Stronie (podanie danych osobowych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) oraz  wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych w tym do realizacji Konkursu oraz akceptacja postanowień Regulaminu zamieszczonego na Stronie.
  3.4.Z chwilą zamieszczenia Pracy na Stronie przez Uczestnika, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona prawami osób trzecich, oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
  3.5. Uczestnik może dokonać wielu zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.
  3.6. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
  3.6.1. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem, 
  3.6.2. Nie może zawierać jawnych treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów;
  3.7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w pkt 7.5. niniejszego Regulaminu.
 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY:
  4.1.Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję. W skład Komisji Organizatora wchodzą: Answear.com, Kinga Filipiak – Content Creator Answear.com, Kaja Dutka – trendresearcher Answear.com, Karolina Skrzypczyk - PR & Communication Specialist Esky.pl, Justyna Skwierczyńska – PR Manager SteaMaster. Jury w swych wyborach będzie brało pod uwagę:  znajomość trendów, estetykę moodboardu i stylizacji, kompozycję, kreatywność i pomysłowość, a także uzasadnienie swojego wyboru (odpowiedź na pytanie którą stolicą mody inspirowana jest stylizacja prezentowana na moodboardzie).
  4.2.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie  konkursu https://bitwa2018.answear.com  w dniu 10 grudnia 2018 r.
  4.3. Nagrodami w  Konkursie są:
  Dla laureata 1 miejsca - bon o wartości 500 złotych do wykorzystania w serwisie answear.com, bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w serwisie esky.pl, prasowacz parowy SteaMaster: model EM-04, torebka z kolekcji „Battle of the Stylists 2019”, książka „Sekrety piękna. Sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie” autorstwa Panny Joanny
  Dla laureata 2 miejsca - bon o wartości 400 złotych do wykorzystania w serwisie answear.com, bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w serwisie esky.pl, Aparat FUJIFILM Instax Mini 9, plecak z kolekcji „Battle of the Stylists 2019”, książka „Sekrety piękna. Sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie” autorstwa Panny Joanny
  Dla laureata 3 miejsca - bon o wartości 300 złotych do wykorzystania w serwisie answear.com, bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w serwisie esky.pl, książka „Sekrety piękna. Sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie” autorstwa Panny Joanny
  Dla laureata 4 miejsca - bon o wartości 100 złotych do wykorzystania w serwisie answear.com, bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w serwisie esky.pl, książka „Sekrety piękna. Sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie” autorstwa Panny Joanny
  Dla laureata 5 miejsca - bon o wartości 100 złotych do wykorzystania w serwisie answear.com, bon o wartości 200 złotych do wykorzystania w serwisie esky.pl, książka „Sekrety piękna. Sposoby na urodę, makijaż i pewność siebie” autorstwa Panny Joanny
  4.4. Uczestnik, którzy nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.
  4.5. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Laureata w ramach formularza konkursowego. Laureat zobowiązany jest do przesłania poprawnych danych teleadresowych (imię, nazwisko, ulica, miasto, kod pocztowy). Wraz z informacją o przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata o obowiązku przesłania dodatkowych danych, określonych w pkt. 4.7 Regulaminu będących warunkiem koniecznym wydania nagrody. 
  4.6. Nagroda będzie dostarczana pocztą lub kurierem na koszt Organizatora, na adres Laureata podany zgodnie z pkt 4.5. Wysłanie Nagrody nastąpi w terminie trzydziestu (30) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w pkt. 4.5.
  4.7. Ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z wygraną Laureata w Konkursie zachodzi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od wygranych, Laureat zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Laureata (nazwa oraz dokładny adres). Jeżeli w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wygranej, w sposób o którym mowa w pkt 4.6. powyżej, Organizator nie otrzyma na adres wskazany przez pracownika Organizatora wskazanych w formularzu danych Uczestnika, Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody. 
  4.8. W przypadku braku możliwości przekazania Nagrody, na skutek podania błędnych danych lub zmiany danych Laureata, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również w przypadku trzykrotnej nieudanej próby doręczenia Nagrody,  Laureat traci uprawnienie do odebrania Nagrody.
  4.9. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody,  a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.
  4.10. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 5. WYKORZYSTANIE ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:
  5.1. Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do pracy konkursowej stworzonej przez  Laureata na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania–wytwarzanie egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
  b) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, 
  c) wykorzystanie całości  lub pojedynczych elementów pracy konkursowej dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  d) wprowadzenie do pamięci komputera,
  e) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w radiu lub telewizji.
  5.2. Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 5.1. powyżej.
  5.3. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanej pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5.4. Poprzez przesłanie pracy konkursowej wraz z Zgłoszeniem Konkursowym, Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 
  a) jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej i w związku z tym posiada do niej wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich.
  b) praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorami w związku z korzystaniem z Organizatora z pracy konkursowej.
  c) zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu. 
  5.5. Nadesłanie Pracy konkursowej, w której utrwalono wizerunek osób trzecich jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego, iż posiada on zgodę tych osób do wykorzystania tego wizerunku, jego publicznej prezentacji oraz udzielenia Organizatorowi zgody na korzystanie z wizerunku na zasadach określonych w Regulaminie. 
  5.6. Organizator może przenieść nabyte przez niego prawa do Zgłoszenia Konkursowego na osoby trzecie bez zgody Laureata.
 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:
  6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  6.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród. 
  6.3. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Konkursie, wydanie oraz realizację nagród. 
  6.4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. 
  6.5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy marketing@wearco.pl
  6.6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uprzednie zaznaczenie zgodny na dodanie adresu e-mail do bazy newslleterowej Answear.com po przez oznaczenie opcji Newsletter.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  7.1.Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: https://bitwa2018.answear.com
  7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
  7.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie. 
  7.4. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  7.5. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja: BITWA STYLISTÓW – KONKURS DLA FANÓW ANSWEAR”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora. 
  7.6. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  7.7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, w tym na nieodpłatne opublikowanie na blogu oraz stronach Organizatora jego pracy konkursowej, wraz z podaniem imienia nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania nagrody.
  7.8.Wszelkie informacje o konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
  7.9.Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj