Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
  • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
  • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
  • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
  • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
  • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
  • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN KONKURSU „CATCH THE MOMENT”

REGULAMIN KONKURSU „CATCH THE MOMENT”
TEKST JEDNOLITY OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.06.2020 ROKU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (dalej jako: „REGULAMIN”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Catch The Moment” (dalej jako: „KONKURS”).
2. Organizatorem Konkursu jest  Wearco S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, o kapitale zakładowym 767.450,00 zł (dalej jako: „ORGANIZATOR”).
3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs prowadzony będzie w okresie od dnia 02.03.2020 r. od godz.12:00 do dnia 31.12.2020 r. do godz. 23:59.
5. Konkurs prowadzony będzie etapami („ETAPY”) w następujących okresach:
- Etap I – marzec - w okresie od 02.03.2020 r. od godz. 12:00 do 31.03.2020 r. do godz. 23:59
- Etap II – kwiecień - w okresie od 01.04.2020 r. od godz. 12:00 do 30.04.2020 r. do godz. 23:59
- Etap III – maj- w okresie od 04.05.2020 r. od godz. 12:00 do 31.05.2020 r. do godz. 23:59               
- Etap IV – czerwiec - w okresie od 01.06.2020 r. od godz. 12:00  do 30.06.2020 r. do godz. 23:59        
- Etap V – lipiec - w okresie od 01.07.2020 r. od godz. 12:00  do 31.07.2020 r. do godz. 23:59                     
- Etap VI – sierpień - w okresie od 03.08.2020 r. od godz. 12:00 do 31.08.2020 r. do godz. 23:59                 
- Etap VII – wrzesień - w okresie od 01.09.2020 r. od godz. 12:00 do 30.09.2020 r. do godz. 23:59;      
- Etap VIII – październik - w okresie od 01.10.2020 r. od godz. 12:00 do 31.10.2020 r. do godz. 23:59;      
- Etap IX – listopad - w okresie od 02.11.2020 r. od godz. 12:00 do 30.11.2020 r. do godz. 23:59;          
- Etap X – grudzień - w okresie od 01.12.2020 r. od godz. 12:00 do 31.12.2020 r. do godz. 23:59;
6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą wyłącznie w okresach trwania poszczególnych Etapów Konkursu.                   
7. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram. Na stronie internetowej pod adresem: https://catchthemoment.answear.com/ (dalej: „STRONA KONKURSOWA”) zamieszczone zostaną: Regulamin, informacje o nagrodach, wyniki Konkursu oraz prezentowane będą Prace  konkursowe.
8. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany

§ 2. UDZIAŁ W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne które:
a. najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,
b. są konsumentami i działają w celu niezwiązanym z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem,
c. zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
d. posiadają swój profil w serwisie Instagram,
e. spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Etapy I-III Konkursu przebiegać będą pod hasłem miesiąca, które ogłaszane będzie przez Organizatora na Stronie Konkursowej w pierwszym dniu każdego Etapu (dalej: „HASŁO MIESIĄCA”). Etapy IV-X Konkursu przebiegać będą pod hasłem „Catch the moment” („HASŁO KONKURSOWE”)
2. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w danym Etapie Konkursu jest wykonanie zdjęcia będącego interpretacją Hasła miesiąca (w Etapach I-III) lub Hasła konkursowego (w Etapach IV-X)  (dalej: „PRACA KONKURSOWA”).
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest umieszczenie Pracy konkursowej przez Uczestnika na jego profilu prowadzonym w serwisie Instagram przy włączonych ustawieniach publicznych oraz umieszczenie w opisie zdjęcia:
hashtaga #CATCHTHEMOMENTPL oraz #WEARETHEANSWEAR.
4. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie Prac konkursowych, w tym utrwalonego w nich  wizerunku Uczestnika przez Organizatora na Stronie Konkursowej, w mediach społecznościowych Organizatora oraz na stronie internetowej www.answear.com w sekcji #WeAreTheAnswear w okresie trwania Konkursu oraz w terminie dwóch miesięcy od jego zakończenia, a następnie w celach archiwizacyjnych.  
5. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wielokrotnie.
6. Prawidłowo opublikowane i opisane Prace konkursowe zgodnie z ust. 3 powyżej oceniane będą przez komisję konkursową (dalej: „KOMISJA”) powołaną przez Organizatora pod kątem jakości, kreatywności i atrakcyjności Pracy konkursowej oraz interpretacji Hasła miesiąca (w Etapach I-III) lub Hasła konkursowego (w Etapach IV-X).
7. Nagrody przyznawane będą przez Komisję za każdy Etap Konkursu. Komisja będzie brała pod uwagę Prace konkursowe zgłoszone do Konkursu w okresie trwania danego Etapu.   
8. Poprzez opublikowanie Pracy konkursowej w serwisie Instagram oraz jej opisanie w sposób określony w § 3 ust. 3 powyżej Uczestnik oświadcza, że:
a. jest autorem zgłoszonej Pracy konkursowej, posiada do niej wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich,
b. Praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią przeciwko Organizatorowi w związku z korzystaniem z Organizatora z Pracy konkursowej w sposób określony niniejszym Regulaminem,
c. osoby, których wizerunki utrwalone zostały w Pracy konkursowej wyraziły zgodę na publiczne udostępnienie zdjęć przez Uczestnika oraz wykorzystanie ich wizerunków w zakresie określonych niniejszym Regulaminem,
d. zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej w zakresie określonym w Regulaminie, wynikłych ze złożenia przez Uczestnika nieprawdziwych oświadczeń, a także do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu.
9. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
10. Z chwilą opublikowania Pracy konkursowej w serwisie Instagram, Uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. ZWYCIĘZCY I NAGRODY

1.Informacja o rozstrzygnięciu każdego z Etapów Konkursu zostanie umieszczona na Stronie konkursowej do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego Etapu Konkursu.
2. Komisja wyłoni spośród Uczestników łącznie 10 osób, którym przyznane zostaną nagrody główne, po jednej osobie w każdym Etapie Konkursu oraz począwszy od Etapu III przyzna łącznie 32 wyróżnienia, po 4 w każdym Etapie Konkursu („LAUREACI”).
3. W ramach Konkursu Laureatom przyznane zostanie 10 nagród głównych (dalej jako: „NAGRODY GŁÓWNE”) oraz począwszy od III Etapu 32 wyróżnienia, po 4 w każdym Etapie Konkursu (dalej jako: „WYRÓŻNIENIA”) w postaci:
a. w Etapie III - jednorazowych kodów rabatowych uprawniających do 90% zniżki przy zakupach za minimum 300 zł, a maksimum 3000 zł na cały asortyment answear.com, ważnych 30 dni od momentu przekazania kodu. Wartość maksymalna zniżki wynosi 2700 zł.
b. w Etapach IV-X – jednorazowych kodów rabatowych uprawniających do 90% zniżki przy zakupach za maksymalnie 300 zł, na cały asortyment sklepu internetowego www.answear.com, ważnych 30 dni od momentu przekazania kodu. Wartość maksymalna zniżki wynosi 270 zł.
Organizator ogłosi na Stronie konkursowej co jest przedmiotem Nagrody głównej w pierwszym dniu roboczym danego Etapu Konkursu.
4. Obok Nagród Głównych/Wyróżnień, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody Głównej/Wyróżnienia. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody Głównej/Wyróżnienia, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. Nagrody Główne/Wyróżnienia i nagrody pieniężne będą w dalszej części regulaminu nazywane łącznie „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej przez Organizatora w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail, w szczególności: imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody oraz dane do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.
6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
7. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
8. Żadna Nagroda ani Wyróżnienie w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
9. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane do Laureatów pocztą, na adres podany przez nich w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem, że Nagrody wysyłane będą na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Laureat wskaże adres do wysyłki znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżnienia zostaną przekazane za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator nabywa od Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę własność egzemplarza Pracy konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy konkursowej bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy konkursowej lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy konkursowej przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
c. modyfikowanie Pracy konkursowej, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, zestawianie Pracy konkursowej z innymi utworami,
d. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Pracy konkursowej,
e. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
f. umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, notatniki.
2. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy konkursowej, (ii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
3. Laureat zezwala również na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy konkursowej, a także na wyłączne udzielenie przez Organizatora zezwolenia podmiotom trzecim do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.
4. Organizator i Laureat potwierdzą w umowie zawartej na piśmie przejście autorskich praw majątkowych do Pracy konkursowej w zamian za Nagrodę. Umowa zawierać będzie w szczególności: pola eksploatacji,  upoważnienie do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej oraz upoważnienie do wykonywania osobistych praw autorskich do Pracy konkursowej.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w serwisie Instagram.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
3. Uczestnik może złożyć reklamację na sposób przeprowadzenia Konkursu. Reklamacje będą rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
5. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
7. Regulamin o niniejszej treści obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.  

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
  • -15% na pierwsze zakupy
  • dostęp do unikalnych ofert
  • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
  • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj