Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

Regulamin konkursu „Sport Is The Answear”

Regulamin konkursu „Sport Is The Answear”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Sport is the Answear” (dalej jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest  Wearco SA z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 733.550,00 zł(dalej jako: „Organizator”).
 3. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 14.03.2019 r. od godz. 14:00 do dnia 23.04.2019 r. do godz. 23:59 na terenie Polski.
 4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram. Na stronie internetowej pod adresem: sport.answear.com (dalej: „Strona konkursowa”), zamieszczone zostaną: Regulamin, zdjęcia nagród, wyniki Konkursu oraz prezentowane będą zdjęcia konkursowe.
 5. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany

§ 2. Udział w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada swój profil w serwisie Instagram.  
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani współpracownik Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo prezentowania na Stronie konkursowej tylko wybranych Prac.
 5. Nagrody wysyłane będą na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Polski.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego Uczestnika w sportowej stylizacji lub uprawiającego sport z wykorzystaniem dowolnych sportowych ubrań, dodatków lub obuwia (dalej: „Praca”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest umieszczenie w terminie trwania akcji Pracy przez Uczestnika na jego profilu prowadzonym w serwisie Instagram przy włączonych ustawieniach publicznych oraz umieszczenie w opisie zdjęcia:
  a) hashtaga #sportistheanswearpl oraz;
  b) jednego z wymienionych poniżej hashtagów, oznaczającego kategorię, w ramach której Uczestnik chce ubiegać się o nagrodę, tj:
  - #lifestyle – w przypadku gdy Uczestnik chce wygrać zestaw produktów marki Adidas;
  - #fitness - w przypadku gdy Uczestnik chce wygrać zestaw produktów marki Reebok;
  - #training - w przypadku gdy Uczestnik chce wygrać zestaw produktów marki Under Armour;
  - #outdoor - w przypadku gdy Uczestnik chce wygrać zestaw produktów marki Columbia;
 3. Uczestnik może przystąpić do Konkursu tylko w jednej kategorii. Dopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika kilku Prac, ale może to nastąpić tylko w jednej kategorii.
 4. Nagrody w Konkursie przyznawane są w oparciu o kryterium oceny jakości, kreatywności i atrakcyjności wykonanej i właściwie opublikowanej Pracy konkursowej przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu (dalej jako: „Komisja”). Nagrody przyznawane będą przez Komisję po zakończeniu Konkursu autorom wybranych Prac.
 5. Z chwilą zamieszczenia Pracy w serwisie Instagram, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że Praca jest utworem oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz że nie narusza w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że korzystanie z Pracy przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 4. Zwycięzcy i nagrody

 1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na Stronie konkursowej pod adresem: www.sport.answear.com w dniu 7 maja 2019 r.
 2. Komisja wyłoni spośród Uczestników 13 laureatów Konkursu:
  1. 3 laureatów w kategorii #lifestyle – spośród Uczestników, którzy oznaczyli Pracę hashtagiem #lifestyle;
  2. 3 laureatów w kategorii #fitness – spośród Uczestników, którzy oznaczyli Pracę hashtagiem #fitness;
  3. 3 laureatów w kategorii #training – spośród Uczestników, którzy oznaczyli Pracę hashtagiem #training;
  4. 3 laureatów w kategorii #outdoor – spośród Uczestników, którzy oznaczyli Pracę hashtagiem #outdoor;
  5. 1 laureata, któremu przyznana zostanie nagroda Clinique, wybranego spośród wszystkich Uczestników, niezależnie od tego, w której kategorii Konkursu brali udział,
  dalej jako: „Laureaci”.
 3. W ramach Konkursu Laureatom przyznane zostanie 13 nagród głównych (dalej jako: „Nagrody główne):
  1. w kategorii #lifestyle – 3 x zestaw produktów marki Adidas Originals oraz Adidas Performance wybranych przez Laureata z aktualnego asortymentu answear.com o wartości nieprzekraczającej 300 zł, według cen na dzień wyboru produktów; Laureat może dokonać wyboru produktów w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, tj. do dnia 21 maja 2019 roku.
  2. w kategorii #fitness - 3 x zestaw produktów marki Reebok, wybranych przez Laureata z aktualnego asortymentu answear.com o wartości nieprzekraczającej 300 zł, według cen na dzień wyboru produktów; Laureat może dokonać wyboru produktów w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, tj. do dnia 21 maja 2019 roku.
  3. w kategorii #training - 3 x zestaw produktów marki Under Armour, wybranych przez Laureata z aktualnego asortymentu answear.com o wartości nieprzekraczającej 300 zł, według cen na dzień wyboru produktów; Laureat może dokonać wyboru produktów w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, tj. do dnia 21 maja 2019 roku.
  4. w kategorii #outdoor - 3 x zestaw marki Columbia Montrail, składający się z produktów wybranych przez Laureata z oferty przedstawionej przez dystrybutora marki Columbia Montrail: jednej pary butów, jednego t-shirtu i jednej kurtki o łącznej wartości nieprzekraczającej 340 euro według cen na dzień wyboru produktów (Laureat może dokonać wyboru produktów w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia mu katalogu przez dystrybutora)  oraz vouchera na start w biegu górskim o nazwie Łemkowyna w październiku 2019 roku wraz z zakwaterowaniem (maksymalnie 2 noclegi w miejscu wskazanym przez dystrybutora marki Columbia); w przypadku gdy Laureat kategorii #outdoor weźmie udział w biegu Łemkowyna, zobowiązany jest on wystartować w biegu w wygranym zestawie ubrań marki Columbia Montrail.
  5. 1 x zestaw kosmetyków marki Clinique (linia Clinique Fit: tusz do rzęs, podkład, mgiełka do twarzy i ciała, puder neutralizujący) – przyznawany jednej osobie wybranej spośród wszystkich Uczestników, niezależnie od tego w której kategorii Konkursu brali udział, przy czym możliwe jest wygranie nagrody Clinique również przez Laureta, któremu została już przyznana jedna z nagród wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1-4.
 4. Obok Nagród Głównych, Organizator przyzna każdemu Laureatowi nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% Nagrody Głównej. Kwota nagrody pieniężnej odpowiadać będzie wysokości podatku dochodowego obciążającego Laureata w związku z wygraną w Konkursie. Uczestnik zgadza się, aby nagroda pieniężna, przed wydaniem Nagrody Głównej, została pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.  Nagrody Główne i nagrody pieniężne będą w dalszej części regulaminu nazywane „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”.
 5. Każdy Uczestnik, który zgłosi Pracę spełniającą wymogi określone w niniejszym Regulaminie otrzyma nagrodę gwarantowaną w postaci 20% zniżki na nieprzeceniony asortyment dostępny w sklepie internetowym www.answear.com z wykluczeniem marek: Mango (wszystkie linie), Mayoral, Tommy Hilfiger (wszystkie linie), Calvin Klein (wszystkie linie). Informacja o tym jak odebrać nagrodę gwarantowaną w postaci kodu zniżkowego pojawi się na Stronie konkursowej w dniu ogłoszenia wyników, tj. 07 maja 2019 roku. Kod zniżkowy będzie można wykorzystać w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników, tj. do dnia 7 czerwca 2019 roku.
 6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości przesłanej w systemie wewnętrznej korespondencji przez platformę Instagram. Laureat ma obowiązek potwierdzić w terminie do 5 dni tą samą drogą, że otrzymał informację o wygranej oraz przesłać wymagane przez Organizatora informacje na wskazany adres e-mail.
 7. Nagrodę gwarantowaną  można przyznać Uczestnikowi tylko raz.  
 8. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma w terminie 5 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, zastrzega on sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.
 9. Laureat Konkursu może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.
 10. Laureat Konkursu, po ogłoszeniu jego wygranej, nie może usunąć Pracy przez okres 3 miesięcy po zakończeniu Konkursu, tj. do 23.07.2019 r. W przypadku usunięcia Pracy organizator może domagać się zwrotu kosztów nagrody.
 11. Żadna nagroda w konkursie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

§ 5. Prawa autorskie

 1. Poprzez umieszczenie Pracy z #sportistheanswearpl w miejscach określonych w § 3 pkt. 2 powyżej, Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na okres 2 lat do korzystania z Pracy, bez ograniczenia co do terytorium i ilości na następującym polu eksploatacji: Internet.
 2. Licencja powyższa obejmuje następujące pola eksploatacji: Internet.
 3. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Prac bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy lub jej części – wytwarzanie egzemplarzy Pracy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
  b) wprowadzanie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  c) modyfikowanie Pracy, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian całości Pracy oraz jej pojedynczych elementów,
  d) w zakresie rozpowszechniania Pracy lub jej części – wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych,
  e) umieszczenie na wszelkich nośnikach do prowadzenia reklamy i promocji, w tym w szczególności: katalogi, gazety, POSy.
 4. Niezależnie od przeniesienia majątkowych praw autorskich, o których mowa powyżej, Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy. Na podstawie ww. upoważnienia Organizator ma w szczególności prawo do: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy, (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 5. Poprzez umieszczenie Pracy z #sportistheanswearpl oraz hasztagiem wybranej kategorii Konkursu w miejscach określonych w § 3 ust. 2 powyżej, Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Pracy, w tym: (i) podejmowania decyzji o sposobie oznaczenia autorstwa Pracy , (ii) podejmowania decyzji o pierwszym publicznym udostępnieniu Pracy, (iii) nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy.
 6. Poprzez umieszczenie Pracy z #sportistheanswearpl w serwisie Instagram, Uczestnik wyraża Organizatorowi zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przedstawionego w Pracy.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej, a link do Regulaminu zamieszczony zostanie również w serwisie Instagram.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie konkursowej. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu będą przyjmowane w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. W celu złożenia reklamacji bądź skargi na tryb przeprowadzania konkursu, jego zasady lub we wszystkich innych sprawach dotyczących Konkursu należy powiadomić Organizatora wysyłając maila na adres marketing@answear.com. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny złożenia reklamacji i określonego zachowania się Organizatora. Reklamacje mogą być wysłane również na adres siedziby Organizatora.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Organizator zwalnia serwis Instagram oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu Instagram lub do jego operatora.
 7. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają charakter wyłącznie pomocniczy, zakres uprawnień Uczestników i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj