Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

REGULAMIN PROJEKTU METAMORFOZY SYLWETEK Z STLYLISKĄ MONIKĄ JURCZYK „OSĄ”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Metamorfozy sylwetek z stylistką Moniką Jurczyk „Osą” (zwaną dalej „Metamorfoza”).
  1.2. Organizatorem Metamorfozy (dalej: „Organizator”) jest sklep internetowy prowadzony w domenie www.answear.com, którego właścicielem jest  Wearco SA z siedzibą w Krakowie, adres: 31-564 Kraków, Aleja Pokoju 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, o kapitale zakładowym 733.550,00 zł.
  1.3. Metamorfoza jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://osa.answear.com/ (dalej „Strona”).
  1.4. Uczestnicy mogą zgłaszać się do  Metamorfozy od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r. do godz. 23:59.
  1.5. Uczestnikiem Metamorfozy może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła lat osiemnaście (dalej: „Uczestnik”).
  1.6. Metamorfoza jest projektem video, w ramach którego metamorfozy Uczestników rejestrowane są kamerą, a następnie podczas montażu zostają zebrane w krótki materiał filmowy przedstawiający ww. metamorfozy. Metamorfoza jest cyklem odcinków, do których Uczestnicy wybierani są spośród wszystkich Uczestników, którzy nadesłali swoje zgłoszenia do Metamorfozy, poprawnie wypełniając formularz zgłoszenia zamieszczony na Stronie.
  1.7. Nagrane odcinki Metamorfozy zostaną opublikowane na kanale YouTube Organizatora pod adresem https://www.youtube.com/user/ANSWEARcom/, na blogu Organizatora pod adresem:  https://answear.com/blog/   oraz na profilach społecznościowych Organizatora w serwisach Facebook i Instagram.
 2. WARUNKI ZGŁOSZENIA SIĘ DO Metamorfozy
  2.1. Warunkiem udziału w Metamorfozie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych 
  w niniejszym Regulaminie jest:
  2.1.1. Poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie https://osa.answear.com/ (podanie danych osobowych Uczestnika: imię, płeć, adres e-mail oraz danych dotyczących sylwetki,
  2.1.2. Potwierdzenie zapisania się do bazy newsletterowej Organizatora poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany w mailu zwrotnym. 
  2.1.3. Przesłanie zdjęcia przedstawiającego sylwetkę Uczestnika (zwanego dalej „Zdjęciem”). Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów. Zdjęcie nie może  naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.
  2.2. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Metamorfozy (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.
  2.3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków, określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika w Metamorfozie. Uczestnik może złożyć reklamację w związku z decyzją Organizatora na zasadach określonych
  w pkt. 7.4. niniejszego Regulaminu.
  2.4. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Uczestnik Metamorfozy oświadcza, że:
  1) jego sylwetka została utrwalona na Zdjęciu,
  2) Zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3) nie będzie wykonywał praw osobistych do Zdjęcia,
  4) korzystanie przez Organizatora ze Zdjęcia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie na naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5) ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z korzystaniem ze Zdjęcia na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora. W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z korzystaniem przez Organizatora ze Zdjęcia, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności i pokryć roszczenia we własnym zakresie. 
 3. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA SIĘ DO NAGRANIA ODCINKA METAMORFOZY
  3.1. Informacje i Zdjęcia przesłane w Zgłoszeniu oceniane będą pod kątem spełnienia wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz spełnienia wymagań w zakresie wyglądu sylwetki wg. autorskiego systemu podziału sylwetek opracowanych przez Monikę Jurczyk (sylwetka typu: T, O, W, S, Y, L, E, K, A).
  3.2. Organizator poinformuje o zakwalifikowaniu się do nagrania odcinka wybranych Uczestników drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszenia adres mailowy. 
 4. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W NAGRANIU metamorfozy
  4.1. Po poinformowaniu przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do nagrania odcinka Metamorfozy, Uczestnik będzie zobowiązany w terminie trzech dni przesłać pisemne potwierdzenie akceptacji zasad nagrania Metamorfozy, które zostaną szczegółowo opisane w mailu informującym o zasadach nagrania danego odcinka. W przypadku, gdy Organizator nie otrzyma ww. oświadczenia w zakreślonym wyżej terminie, będzie  uprawniony zdyskwalifikować Uczestnika a na jego miejsce zaprosić kolejną osobę z listy rezerwowych. 
  4.2. Uczestnik po dokonaniu akceptacji zasad nagrania zgodnie z pkt. 4.1. jest uprawniony do cofnięcia powyższej zgody najpóźniej na 2 tygodnie przez terminem realizacji odcinka Metamorfozy. Do każdego odcinka zostanie zaproszony 1 Uczestnik spośród osób, które zgłosiły się do Metamorfozy. 
  4.3. Nagrania odcinków Metamorfozy będą odbywać się w Krakowie, z zastrzeżeniem, że dokładne miejsce zostanie wskazane przez Organizatora w wiadomości, o której mowa w pkt. 4.1. powyżej. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie wszelkie koszty związane z dotarciem do miejsca nagrania wskazanego przez Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się na realizację odcinka Metamorfozy, Uczestnik może zostać obciążony kosztami realizacji odcinka.
  4.4. Uczestnik zobowiązuje się, że w trakcie nagrania odcinka Metamorfozy nie będzie wygłaszać naruszających prawo lub dobra osobiste osób trzecich wypowiedzi niezwiązanych z Metamorfozą oraz nie będzie używać słów wulgarnych lub obraźliwych oraz powstrzyma się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
  4.5. Akceptacja zasad realizacji danego odcinka Metamorfozy zgodnie z pkt. 4.1. powyżej oznacza zezwolenie na wykonanie, utrwalenie a następnie upublicznienie materiałów (także backstagowych) zawierających wizerunek/głos Uczestnika oraz wizerunek stylizacji zaprezentowanych na Uczestniku, zarówno w formie video jak i w formie zdjęciowej („Materiały”). Materiały te będą wykorzystywane w szczególności w celu promocji Metamorfozy, książki „Styl bardzo osobisty” Moniki Jurczyk oraz sklepu internetowego Organizatora w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie i na polach eksploatacji określonych w pkt. 6.1. poniżej. Akceptacja zasad nagrania danego odcinka zgodnie z pkt. 4.1. nie uprawnia Uczestnika do późniejszej odmowy publikacji Materiałów oraz video/zdjęć powstałych podczas realizacji odcinka Metamorfozy, a  zawierających wizerunek Uczestnika.
 5. NAGRODY
  5.1. Uczestnik zakwalifikowany do nagrań odcinka Metamorfozy otrzymuje następujące nagrody:
  1) nagrody rzeczowe o wartości co najmniej 1000 zł brutto, w których skład nagrody wchodzą ubrania, buty i dodatki z oferty sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.answear.com, dopasowane indywidualnie do każdego Uczestnika pod kątem jego sylwetki, wieku i typu urody w trakcie danego odcinka Metamorfozy przez stylistkę Monikę Jurczyk „Osę”. Uczestnik w ramach ww. nagrody ma prawo do wyboru jednego z trzech zestawów stworzonych dla Uczestnika przez stylistkę Monikę Jurczyk „Osę” na potrzeby danego odcinka Metamorfozy,
  2) metamorfozę swojego wyglądu przy pomocy stylistki Moniki Jurczyk „Osy” w ramach odcinka Metamorfozy.
  5.2. Organizator w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed wydaniem nagrody obliczy i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 11,11 % wartości nagrody brutto nagrody. Organizator poinformuje Uczestników, o obowiązkach podatkowych. Uczestnik zobowiązany będzie do przekazania danych niezbędnych do zrealizowania obowiązków Organizatora określonych przepisami prawa, w szczególności podania numeru PESEL, numeru NIP i wskazania urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika (nazwa oraz dokładny adres).
  5.3. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody.
  5.4. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom po zakończeniu realizacji danego odcinka na podstawie stosownego protokołu .
  5.5. Prawa do nagrody nie można przenieść́ na osobę̨ trzecią.
  5.6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 6. WYKORZYSTANIE Materiałów
  6.1. Uczestnik w zamian za otrzymaną Nagrodę (bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia) udziela Organizatorowi oraz stylistce Monice Jurczyk zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku/głosu utrwalonego w Materiałach (dalej: „Utwory”) bez ograniczenia terytorialnego i czasowego na następujących polach eksploatacji:
  1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania – wytwarzanie Utworów w dowolnej możliwej technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 
  2) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Utworów, 
  3) wykorzystanie całości i/lub pojedynczych elementów Utworów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych, promocyjnych poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w pkt. 1) powyżej, 
  4) publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5) wprowadzenie do pamięci komputera i innych podobnie działających urządzeń,
  6) udostępnianie w sieci Internet, w prasie, w radiu, telewizji.
  6.2. Na powyższą okoliczność Uczestnik danego odcinka Metamorfozy otrzyma do podpisu stosowne oświadczenie.
  6.3. Utwory zawierające wizerunek/głos Uczestnika  będą wykorzystywane w szczególności celach promocji Metamorfozy, książki „Styl bardzo osobisty” autorstwa Moniki Jurczyk oraz sklepu internetowego Organizatora prowadzonego w domenie www.answear.com.
  6.4. Uczestnik wyraża zgodę na obróbkę graficzną Materiałów.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Zgłoszeń do Metamorfozy i samej realizacji Metamorfozy,
  a w przypadku uzasadnionego podejrzenia podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, ujawnienia potwierdzonych zarzutów związanych z brakiem praw autorskich do przesłanych Materiałów, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych przez Uczestnika w trakcie trwania Metamorfozy lub przy realizacji odcinak Metamorfozy.
  7.2. Postanowienie objęte pkt. 7.1. powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w Metamorfozie w sposób nieuczciwy i niezgodny z zasadami „fair play”.
  7.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Metamorfozy, jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw już nabytych przez Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.
  7.4. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Metamorfozy należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wearco Sp. z o.o. ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków pisemnie lub w formie mailowej  na adres: marketing@answear.com. Elementem reklamacji powinno być uzasadnienie.  Reklamacje dotyczące przebiegu Metamorfozy będą przyjmowane w terminie 7 dni od daty zakończenia Metamorfozy. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte przez Komisję powołaną przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
  7.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Metamorfozy. 
  7.7. Biorąc udział w Metamorfozie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Metamorfozie na zasadach określonych w Regulaminie.
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • -15% na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały nieprzeceniony asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 15%
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj