Zawartość koszyka (0)
Wysyłka:
0,00 zł
Razem:
0 zł
Wyślij listę życzeń Twoja lista (0)

Podaj adresy e-mail osób, do których chcesz przesłać swoją listę życzeń.

Jak działa schowek?
 • Maksymalna pojemność schowka to 100 produktów.
 • Dodanie produktu do schowka nie powoduje jego rezerwacji.
 • Zawartość schowka zapisywana jest automatycznie.
 • Produkty wyprzedane są oznaczane jako "niedostępne".
 • Dla niezalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest przez miesiąc.
 • Dla zalogowanych Klientów zawartość schowka przechowywana jest aż do jego ręcznego wyczyszczenia.
Drogi użytkowniku, korzystasz ze starej wersji przeglądarki co może powodować, iż niektóre funkcje sklepu mogą działać nieprawidłowo lub nie będą dla Ciebie dostępne. Zaktualizuj przeglądarkę, by móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności Answear.com
Zmień język

Regulamin ANSWEAR.Club

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Answear Club (AC), zwanego dalej Klubem.

1.2. Organizatorem Klubu jest SPÓŁKA POD FIRMĄ „WEARCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414701, posiadająca NIP: 6793080390 o kapitale zakładowym 505.950,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.

1.3. Klient przystępuje do Klubu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.answear.com (dalej: "SKLEP INTERNETOWY").

Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się Klubowiczem.  

1.4. Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.answear.com, w Sklepach Stacjonarnych oraz w siedzibie Organizatora.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.answear.comoraz w sklepach stacjonarnych Answear. Klubowicze zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms.

 

2.  ZASADY KLUBU

2.1. Klub (dalej: „AC") to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego lub Sklepów Stacjonarnych (dalej zbiorczo zwane również „SKLEP LUB SKLEPY ANSWEAR"), którzy  wyrazili zgodę  na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) i założyli konto użytkownika w Sklepie Answear.

2.2. Klubowicz dokonując zakupów w Sklepie Internetowym lub Sklepach Stacjonarnych gromadzi premię kwotową w wysokości stanowiącej równowartość 10% wartości dokonywanych zakupów, która może zostać wykorzystana na zasadach określonych poniżej (dalej: „PREMIA"). Uczestnictwo w Klubie umożliwia korzystanie z dodatkowych promocji i ofert specjalnych.

2.3. Aby przystąpić do AC,  należy:

 

 • założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym, lub
 • wypełnić formularz rejestracji dostępny w Sklepach Stacjonarnych co jest równoznaczne 

z założeniem konta w Sklepie Internetowym i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

2.4. Uczestnikami AC mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły lat trzynaście mogą być uczestnikami AC jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2.5. Konto Klubowicza, który potwierdził chęć korzystania z programu rabatowego AC powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dodatkowe dane w postaci daty urodzenia i potwierdzenia płci Klubowicza, a w przypadku rejestracji w Salonie Stacjonarnym również adres korespondencyjny.

2.6. Klubowicz, który zapisze się do Klubu w Sklepie Stacjonarnym otrzymuje od Organizatora Kartę Klubu (zwana dalej Kartą) umożliwiającą jego identyfikację podczas zakupów w Sklepach Stacjonarnych. Identyfikacja Klubowicza może nastąpić również na podstawie podanych przez niego danych osobowych.

 

3.  ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE RABATOWYM AC

3.1. Klubowiczom, korzystającym z programu premiowego AC, naliczana jest Premia kwotowa w wysokości równowartości 10% od wartości każdego dokonanego zakupu w Sklepach Answear. Wykorzystanie Premii następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek.

3.2. Naliczona Premia może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów w Sklepach Stacjonarnych lub Sklepie Internetowym wyłącznie przy zakupie towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami lub rabatami. Premia zostaje wykorzystana w formie rabatu od dokonywanych zakupów, z zastrzeżeniem, że rabat zostaje naliczony jedynie od towarów nieprzecenionych i nie objętych promocjami oraz nie może być większy niż 50% wartości kupowanych towarów. W przypadku gdy na koncie Klubowicza naliczona  Premia jest wyższą niż 50% wartości kupowanych towarów, pozostała, niewykorzystana Premia pozostaje na koncie Klubowicza i może być wykorzystana przy kolejnych zakupach. W sytuacji, jeśli na koncie Klubowicza naliczona Premia jest mniejsza lub równa  50%  wartości towarów w ramach danego zakupu, wówczas Klubowicz  może wykorzystać całą zgromadzoną Premię.

 3.3. Jeżeli Premia jest  wykorzystywana do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest  ona proporcjonalnie dzielona pomiędzy produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu nieprzecenionego i nieobjętego promocjami, zgodnie z poniższym wzorem:

 

X = (Y/Z)*W   gdzie:

 X to wielkość rabatu od danej pozycji paragonu;

Y to cena bieżąca danej pozycji paragonu;

Z to suma cen bieżących wszystkich pozycji paragonu podlegających rabatowaniu, tj. towarów nieprzecenionych i nie objętych inną promocją;

W to rabat możliwy do wykorzystania na danym paragonie wg zasad przedstawionych w p.3.2

3.4. Premię  z danej transakcji zakupowej Klubowicz może wykorzystać w okresie do 180 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

3.5. Premia z danej transakcji może zostać wykorzystana po upływie 14 dni od realizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Jako realizację sprzedaży przyjmuje się termin fiskalizacji sprzedaży w ramach danej transakcji. Fiskalizacja sprzedaży następuje przed wysłaniem lub wydaniem towaru Klubowiczowi.

3.6. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klubowicza i naliczonej Premii są dostępne w zakładce „Moje konto" w Sklepie Internetowym.

3.7. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepach Stacjonarnych Klubowicz weryfikowany jest na podstawie posiadanej karty Klubowej. W przypadku braku karty Klubowicz może zostać zweryfikowany na podstawie innych danych (np. osobowych lub teleadresowych), o ile efekt weryfikacji nie będzie budził uzasadnionych wątpliwości.

3.8. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto Klubowicza zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.

3.9. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego Klubowicza (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klubowicza poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), naliczona Premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.10. Program Klubu nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w sklepie Answear.com i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji.

3.11. Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Klubowicz podczas dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Korzystam z Answear Club", co powoduje - w przypadku posiadania naliczonej Premii na koncie Klubowicza - odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku.  Żeby skorzystać z Klubu w koszyku zakupowym użytkownik musi być zalogowany na swoje konto. Aby wykorzystać Premię  w Sklepie Stacjonarnym, Klubowicz przed zrealizowaniem zakupu musi zgłosić sprzedawcy fakt bycia Klubowiczowem i chęć skorzystania z AC.

3.12. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości  naliczanej Premii,  w szczególności poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Premii nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych przez Klubowiczów.

3.13. Jeżeli Premia  na koncie Klubowicza została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia  części lub całości naliczonej Premii,  o czym Klubowicz zostanie poinformowany.

3.14. Dla członków Klubu organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane są na stronie http://answear.com/club

 

4.  KARTA KLUBU

4.1. Karta Klubu wydawana jest dla klientów Sklepów Stacjonarnych i jest narzędziem identyfikującym Klubowicza.

4.2. Karta nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta jest własnością Organizatora i nie podlega zbyciu.

4.3. Karta jest kartą rabatową, do której przypisane są przywileje wynikające z członkostwa w Klubie.

4.4. Karta wydawana jest Klubowiczowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.

4.5. W przypadku rejestracji w Sklepach Stacjonarnych, formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny, zgodny z prawdą i przekazany pracownikowi Sklepu Stacjonarnego.  Organizator zaakceptuje tylko taki formularz rejestracyjny, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z Klubem i zgodę na przesyłanie informacji handlowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

4.6. W przypadku utraty Karty Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, korzystając z formularza zgłoszeń dostępnego pod adresem: answear.com/kontakt.html. Zebrana na koncie Uczestnika Premia będzie skutecznie zabezpieczone dopiero od momentu zablokowania Karty, które nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez pracowników Answear informacji o zagubieniu/utracie karty, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych.  Podczas zgłoszenia utraty karty Klubowicz zostanie szczegółowo poinformowany o sposobie otrzymania nowej karty.

4.7. Karta wydawana jest  na czas nieokreślony.

 

5.  DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako „RODO”. Administratorem danych osobowych Członka Klubu jest Organizator Klubu.

5.2. Członek Klubu może zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności sklepu Answear.com.

5.3. Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

5.4. Klubowicz może zostać wykluczony z Klubu w przypadku, gdy:

 

 • naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń,
 • wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

 

O wykluczeniu z Klubu użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.

 

6.  ZAMKNIĘCIE KLUBU. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W KLUBIE.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Klubowiczów.

6.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na wszystkich Kartach i kontach klubowiczów zostaje zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Klubowicza do wykorzystania naliczonej na jego koncie Premii w terminie do 180 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

6.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.answear.com, w sklepach Answear.com oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.

6.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu  przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

6.5. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych (newsletter) lub na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta pod: sklep@answear.com, nr tel.: (012) 312 27 27, (0) 801 801 569.

 

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

7.1. Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłana mailem na: sklep@answear.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na: answear.com/kontakt.html) z dopiskiem: reklamacje answear.  

7.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym
 w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

7.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7.4.  Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.answear.com.

 
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2018

 

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 50 zł
Powiedz nam kim jesteś, dostosujemy do Ciebie przesyłane oferty
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Co zyskujesz?
 • 50 zł na pierwsze zakupy
 • dostęp do unikalnych ofert
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji
 • informacje o nowościach w sklepie
* Rabat jest jednorazowy, obejmuje cały asortyment ANSWEAR.com i jest ważny przy zakupach za min. 250 zł
Zamknij
Zapisz się do newslettera i odbierz rabat 50 zł
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter – wysłaliśmy do Ciebie wiadomość na podany adres mailowy.
Zamkinj
Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi zgodnie z zasadami korzystania z plików cookie w naszej polityce prywatności, gdzie sprawdzisz także zasady przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Zamknij